Процеси реформування сучасної української вищої школи засновані на принципах Болонського освітнього процесу та обумовлюють необхідність пошуку оптимальної моделі підготовки фахівців, які б мали високий рівень професійної компетентності, а також створення сприятливих умов для раціонального поєднання кращого досвіду вітчизняної науки з вимогами сучасності.

Формування необхідного комплексу професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери  не можливо без всебічного вивчення, розуміння і сприйняття не тільки суті та предмету професійної діяльності, а й  безпосереднього місця і ролі самого фахівця в ній.

Курс «Інноваційні технології в рослинництві» відноситься до складу обов’язкових  навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 201 «Агрономія».