Навчальна дисципліна «Меліорація земель» відноситься до складу вибіркових навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр». Передумовами для вивчення дисципліни «Меліорація земель» є формування у студентів компетентностей у сфері топографії, ґрунтознавства, ландшафтознавства, земельного права. 

Мета навчальної дисципліни «Меліорація земель» є набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок ефективного використання зрошуваних та осушних земель. 

В результаті вивчення дисципліни у студента формуються фахові (спеціальні) компетентності:

  • Здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою.
  • Здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи.
  • Здатність використовувати знання з загальних інженерних наук у навчанні та професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи. 
  • Здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою.
  • Здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої.
  • Здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій.