Навчити студентів основам сучасного розуміння політичної теорії та практики, їх взаємозв’язку; формувати у них вміння і навички в застосуванні знань з політології у професійній діяльності спеціалістів-аграріїв; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення, теоретичне світорозуміння, здатність до самостійного вибору ціннісних орієнтацій, політичних переконань, почуття патріотизму, вміння визначати свою політичну позицію відповідно до Конституції України. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні


ЗНАТИ:

1. Основні положення теорії політики, історичні та методологічні основи розвитку політичної науки.

2. Сутність, структуру, функції політичної системи суспільства.

3. Світовий політичний процес, сучасне розуміння геополітики та геополітичні орієнтири України.

ВМІТИ:

1. Здійснювати політологічний аналіз актуальних сучасних проблем розвитку особистості, суспільства та ринкових аграрних відносин.

2. Використовувати отримані знання з політології при вирішенні професійних завдань.

3. Обгрунтовано висловлювати свою власну позицію до сучасної суспільно-політичної ситуації, соціальних процесів у державі.


БУТИ ОЗНАЙОМЛЕНІ:

1. З особливостями розвитку сучасної світової політичної науки.

2. З перспективами політологічних досліджень в аграрному секторі рин -кової економіки.