Предметом вивчення освітнього компонента є процес управління організацією з використанням інформаційної системи та інформаційних технологій.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення даного освітнього компонента ґрунтується на знаннях з дисципліни Вища математика (зі змістовним модулем «Теорія ймовірностей та математична статистика» та передує вивченню дисциплін “Статистика”, “Податкова система”, “Бухгалтерський облік”.

Метою викладання освітнього компонента «Інформаційні системи та технології в менеджменті» є оволодіння навичками роботи на сучасній обчислювальній техніці, засвоєння основних пакетів прикладних програм, формування знань про склад інформаційної системи, апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи, формування умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у здобувачів вищої освіти основ інформаційної культури та інформаційно-комунікативної компетентності, розвиток алгоритмічного мислення, оволодіння розробкою програм на алгоритмічній мові високого рівня.

Завдання освітнього компонента: формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті; розвиток у студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними; формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, опрацювання, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

У результаті вивчення освітнього компонента здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • структуру, принципи функціонування і методики використання сучасних комп’ютерів та інформаційних систем;
 • критерії вибору найбільш ефективних програмних засобів для розв’язування проблеми;
 • методику підготовки ділової документації програмними засобами;
 • способи подання інформації для оперативного аналізу, вивчення тенденцій та прогнозу;
 • технологію роботи з базами даних;
 • технологію спілкування та отримання інформації засобами Інтернету та комунікаційних систем.

вміти:

 • працювати з сучасними комп’ютерами в найпоширеніших операційних середовищах;
 • працювати з текстовими документами, використовуючи для їх оформлення різноманітні графічні засоби;
 • опрацьовувати дані, подані у табличній формі;
 • створювати та опрацьовувати бази даних;
 • використовувати можливості глобальної мережі Інтернет.