Курс «Методологія і організація наукових досліджень» відноситься до складу обов’язкових  навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки студентів другого (магістратського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 051 «Економіка». Передумовами для вивчення дисципліни є формування у студентів компетентності у сфері філософії, загальної психології, психодіагностики, педагогіки вищої школи, математичної статистики, української мови за професійним спрямуванням, соціології, основ наукових досліджень тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення дисципліни у студента формуються спеціальні (фахові) компетентності:

здатність застосовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження;

здатність до планування науково-дослідних робіт;

здатність організовувати науково-дослідну роботу;

здатність до формування та обґрунтування наукових гіпотез;

здатність до оволодіння традиційними та сучасними інноваційними методами проведення досліджень;

здатність до оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику;

здатність до інформаційного забезпечення процесу наукового дослідження;

здатність до наукового пізнання на основі системного, синергетичного підходів;

здатність до висвітлення наукових результатів, підготовки наукових публікацій;

здатність до визначення економічної ефективності наукових досліджень.

Програмними результатами вивчення дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» є:

- збирати та обробляти інформацію, необхідну для проведення наукових досліджень;

- застосовувати доцільні методи при проведенні наукових досліджень залежно від їх цілей;

- використовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійних дослідженнях;

- логічно побудувати наукове дослідження відповідно логіки та мети дослідження;

- проведення дослідницької діяльності;

- науково обґрунтовувати та структурувати отримані наукові положення;

- визначити економічну ефективність наукових досліджень.