Навчальна дисципліна „Правознавство” відноситься до складу вибіркових  дисциплін освітньо-професійної програми підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 193 «Геодезія та землеустрій». Передумовами вивчення дисципліни є формування у студентів компетентності щодо правового регулювання економіки, юридичного забезпечення підприємницької та господарської діяльності.

Мета навчальної дисципліни „Правознавство ” полягає у формуванні у студентів системи знань з теорії держави і права та провідних публічних і приватних галузей права України.

Завданням навчальної дисципліни «Правознавство» є вивчення проблем становлення правової системи України, економічної різноманітності, демократичної, соціальної, правової держави; оволодіння методикою практичного застосування норм чинного законодавства України; ознайомлення з механізмом захисту прав і свобод людини і громадянина, формування вмінь та навичок користування правовою базою. У процесі засвоєння матеріалу дисципліни студенти мають можливість розкрити сутність основних категорій публічного права (конституційного, адміністративного, кримінального) та приватного права ( цивільного, трудового права) тощо.

У результаті вивчення дисципліни у студента формуються спеціальні (фахові) компетентності:

-         здатність юридично вірно використовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних питань, пов’язаних з правовими аспектами діяльності суб’єктів правовідносин;

-         здатність аналізувати юридичні норми та правовідносини, які є об’єктами вивчення даної дисципліни;

-         здатність самостійно застосовувати норми національного законодавства до конкретних правовідносин;

-         здатність правильно кваліфікувати юридичні факти;

-         вміння систематично вивчати національне законодавство і практику його застосування, орієнтуватися у спеціальній літературі.

 

          Програмними результатами вивчення дисципліни «Правознавство» є:

- використовувати базові знання з правознавства й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;

- знати нормативно-правову базу, що визначає особливості правового регулювання суб’єктів правовідносин публічного і приватного права, що вивчаються, та застосовувати на практиці;

- організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних інформаційно-пошукових систем законодавства, що визначає особливості правового регулювання певних видів економічної діяльності;

- показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;

- проявляти ініціативу і підприємливість при вирішенні проблемних питань правового регулювання сфери економічної діяльності, брати відповідальність за результати;

- юридично грамотно забезпечувати  взаємодію з державними органами та установами, контрагентами, споживачами, правоохоронними та контрольно-наглядовими органами.