Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство з основами геології» відноситься до складу обов’язкових навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Агрономія» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр». Передумовами для вивчення дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» є формування у студентів компетентностей у сфері хімії, ботаніки, мікробіології.

Мета навчальної дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» є набуття теоретичних і практичних знань з курсу ґрунтознавства з основами геології (ґенеза, морфологія, властивості та режими ґрунтів), які є основою при використанні ґрунтів в сільськогосподарському виробництві та є фундаментальними при вивченні наступних дисциплін: загального та зрошуваного землеробства, меліорації, агрохімії тощо.

В результаті вивчення дисципліни у студента формуються фахові (спеціальні) компетентності:

  • Здатність обирати та використовувати базові знання зі спеціалізованих підрозділів аграрної науки.
  • Здатність практично використовувати навички з технологій вирощування насіннєвого матеріалу польових культур.
  • Здатність демонструвати знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних з польовими культурами.
  • Уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів польових культур для розв’язання виробничих технологічних задач.
  • Обчислювальні навички та навички обробки дослідних даних, пов’язаних з інформацією з агрономії.
  • Уміння науково-обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин, з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.
  • Розуміння фундаментальних основ і використання практичних навичок вирощування польових культур.